مردی با زعفران سحرخیز نیم مثقال سبب مرگ همکارش شد

زعفران بخصوص زعفران سحرخیز نیم مثقال از طریق مهار پراکسیداسیون لیپیدی، اثر آنتی اکسیدانی را در پلاکت های انسان نشان داده است.

در مردان سالمند مبتلا به فشار خون که در یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده کوچک (N=48) ثبت نام کردند، مکمل زعفران 200 میلی گرم در روز به مدت 12 هفته فشار خون را در مقایسه با گروه کنترل بهبود بخشید (001/0>P).

و اثرات بیشتری در ترکیب با تمرین مقاومتی مشاهده شد. سطوح آدیپونکتین نیز به طور معنی داری افزایش یافت (012/0P=) و منقبض کننده عروق، اندوتلین-1، با زعفران (001/0>P)، تمرین مقاومتی و ترکیب هر دو به طور معنی داری کاهش یافت.

در یک مطالعه در بین داوطلبان سالم، زعفران 400 میلی گرم روزانه به مدت 7 روز منجر به کاهش فشار سیستولیک ایستاده، اما نه دیاستولیک، فشار خون و فشار متوسط شریانی شد.

در یک مطالعه دوسوکور و کنترل شده با دارونما (N=60)، تجویز 200 میلی گرم یا 400 میلی گرم زعفران در روز به مدت 1 هفته بر هیچ یک از پارامترهای انعقادی اندازه گیری شده تأثیری نداشت.

زعفران

دو کارآزمایی بالینی کوچک و کوتاه مدت در مورد ارزیابی زعفران در بیماری آلزایمر منتشر شده است (N=40، مدت زمان 16 هفته؛ و N=44، مدت زمان 22 هفته).

این مطالعات که توسط همان گروه از محققان انجام شد، اثربخشی زعفران را بیشتر از دارونما و معادل دونپزیل گزارش کردند.

یک مطالعه اثربخشی زعفران را در مدیریت زوال شناختی در بیماران مبتلا به اختلال شناختی خفیف فراموشی و چند حوزه ای با بهبود در نمرات آزمون Mini-Mental State نشان داد، در حالی که گروه کنترل رو به وخامت گذاشت (P=0.015).

در بررسی‌های انجام‌شده در مدل‌های حیوانی بیماری‌های مختلف CNS، استفاده از عصاره‌های زعفران منجر به تعدیل فرآیندهای تحریکی و مهاری مرکزی تغییر یافته.

بنابراین شرایط CNS مانند افسردگی را بهبود می‌بخشد. عصاره های آبی و اتانولی زعفران باعث کاهش زمان بی حرکتی و افزایش زمان شنا در مدل های موش شد.