فروش عمده کلم پیچ دزفول برای روسیه

آیا در خصوص میزان فروش عمده کلم پیچ دزفول برای صادرات به روسیه اطلاعاتی دارید؟ این مهم وجود دارد که در بعضی از مناطق این محصولاتی خاص بهتر و باکیفیت تر از مناطق دیگر محصول را تولید می کنند. شهر دزفول هم در خصوص کلم پیچ بنفش و سفید مصداق دارد.
با توجه به آب فراوانی که در این منطقه وجود دارد محصولات جالیزی به خوبی عمل می آید. تجار می توانند به صورت عمده انئاع کلم پیچ را از این شهر به مقاصد صادراتی خود بفرستند ولی باید میزان زمانی که محصول در راه است را مدنظر قرار دهند که متضرر نشوند.