فرش ماشینی کرمان برای قویتر شدن مچ پا

فرش به طور کلی یکی از ملزومات اولیه خانواده های ایرانی است و از دیرباز استفاده از این محصول یکی از ملزومات زندگی ایرانیان به شمار می رود.

با توجه به این ضرورت، هدف این پژوهش بررسی و شناسایی موثرترین عوامل اقتصادی و روانی در انتخاب فرش ماشینی کرمان می باشد.

پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی با رویکرد توصیفی- تحلیلی است.

جامعه آماری آن شامل شهروندان اهوازی ایران است که در زمستان 1396 به کلیه شعب بازار فرش امام رضا (ع) به منظور انتخاب یا خرید فرش مراجعه کرده اند.

از بین این افراد 270 نفر به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.

ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود.

برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون دانکن استفاده شد.

نتایج این تحقیق حاکی از آن است که از دیدگاه شهروندان اهوازی مراجعه کننده به بازار فرش امام رضا(ع)، عوامل اقتصادی و روانی در انتخاب فرش ماشینی مؤثر بوده است، اما عوامل اقتصادی و قیمتی بیشترین تأثیر را داشته اند.

فرش یکی از قدیمی ترین لباس های دستباف ایران و یکی از ویژگی های فرهنگی و هنری اقوام ایرانی است.

به راستی فرهنگ و تمدن دو هزار ساله ایرانی و تمام دستاوردهای فنی ایرانیان در هنرهای دستی در فرش منعکس شده است.

بنابراین فرش ایرانی نه تنها از نظر زیبایی و هنر اهمیت دارد، بلکه منبع امرار معاش گروه بزرگی از مردم کشور است (فرحبخش، 1381).

اهمیت فرش چه ماشینی و چه دستباف در خانه های ایرانی از آن زمان تاکنون بر کسی پوشیده نشده است.

خانه های ایرانی در گذشته کاملاً با فرش پوشانده می شد (دانشگر، 1388) و طبق تحقیقات انجام شده توسط نهادهای داخلی، امروزه 90 درصد از جمعیت بالای 15 سال ساکن شهرهای بزرگ کشور از فرش ماشینی در منازل خود استفاده می کنند.

به نظر می رسد این رقم به دلیل قیمت مقرون به صرفه تر فرش ماشینی نسبت به فرش دستباف، هماهنگی آنها با سلیقه و دکوراسیون مدرن، در دسترس بودن بیشتر، اندازه های متنوع تر و نرمی بیشتر در حال افزایش است (میرزا امینی و صدیقی ارفعی، 1390).

با توجه به آمار ذکر شده از یک سو و اهمیت حفظ فرهنگ و هنر ایرانی و تبلیغ آن از طریق فرش دستباف و ماشینی، از سوی دیگر، این پژوهش بر آن است تا گامی موثر در عرضه بهتر این محصول بردارد.

به مشتریان از طریق شناسایی عوامل روانی و اقتصادی موثر در انتخاب فرش ماشینی و همچنین ایجاد بینشی جدید نسبت به افق های فکری معماران این صنعت.