صادرات کلم بروکلی به کشورهای مختلف

آیا تا به صادرات کلم بروکلی را به کشورهای مختلف تجربه کرده اید؟ کلم بروکلی نسبت به کلم برگ و گل کلم از حساسیت بیشتری برخوردار است.

اگر هنگام ارسال به کلم بروکلی شوک وارد نشود و از دمای خوبی برخوردار نباشد امکان پلاسیده شدن محصول وجود دارد واین باعث متضرر شدن تجار می شود.

بدلیل اینکه بار پندین روز برای ارسال به روسیه در راه است. حتما هنگام ارسال از دمای ماشین حمل و نقل اطمینان حاصل کنید .