خرید و فروش گل کلم برای صادرات

آیا تا به حال خرید و فروش گل کلم را انجام داده اید؟ آیا به صادرات کلم برگ فکذ کردهاید؟ما باید به این نکانت توجه کنیم که مشتریان محصول ما به مواردی توجه می کنند که ممکن است ما به آنها توجه نکنیم مانند تمیزی محصول انواع بسته بندی محصول ما نباید حس تکراری به مشتریان خود القا کنیم و تا جایی که امکان دارد محصولی مرغوبی با بسته بندی خاصی ارائه کنیم تا ما را از دیگرا متمایز نشان دهد.