خرید و فروش کلم برگ فله صادراتی

آیا تا به حال خرید و فروش کلم برگ فله صادراتی را ارسال کرده اید؟ آیا خریدار کلم برگ صادراتی به روسیه و امارات هستید؟ بسیاری از تجار کلم برگ را از کشاورزان خریداری می کنند تا با حاشیه سود بیشتری ارسال نمایند.

بسیاری از تجار کلم را با تمام برگ هایش در توری های 20 کیلویی یا در گونی می ریزند تا کلم تا رسیدن به مقصد تازه بماند و از کیفیت آن کاسته نشود. بهتر است کلم را در توری بریزید تا هوا جریان داشته باشد آنگاه در صورت تمایل در آستارا سورت نمایید و یا اینکه به همان صورت که از کشاورزان در زمین کشاورزی بسته بندی کرده اید فقط ماشین به ماشین کنید و ارسال نمایید.